Preskočiť na hlavný obsah

PostgreSQL - inštalácia a základy

V tomto článku popíšem postup inštalácie PostgreSQL pre rôzne platformy.

Microsoft Windows XP a novšie

 1. Stiahnite inštalačný program z oficiálnych stránok PostgreSQL (http://www.postgresql.org/download/windows/)
 2. Spustite inštalačný program a sledujte pokyny inštalátora. Pozor!!! Ak používate súborový systém FAT32 inštalátor nevytvori systémovú databázu a je potrebné jú následne vytvoriť ručne pomocou príkazu initdb.
 3. Príkaz initdb nikdy nespúšťajte ako administrátor
  • Chybne ak je užívateľ administráto
   C:\PostgreSQL\bin > initdb -D ../data
   The program " postgres " is needed by initdb but was not found in the same directory as "C:\PostgreSQL\bin /initdb".
   Check your installation .
  • Správne:
   C:\PostgreSQL\bin > runas /user:postgres "c:/postgresql/bin/initdb -D C:/PostgreSQL/data"
  • alebo
   C:\PostgreSQL\bin > runas /user:postgres "c:/postgresql/bin/initdb -D C:/PostgreSQL/data -E UTF -8"
 4. V prípade, že reinštalujete postgresql a zabudnete predchádzajúce heslo používateľa postgres je nutné tohto používateľa odstrániť.
  cmd.exe
  net user postgres /delete

Linux z repozitára

Inštalácia PostgreSQL je v prostredí často používaných Linuxových distribúcií rovnako jednoduchá ako v prostredí Microsoft Windows s tým rozdielom, že nemusíme stiahnuť inštalátor ale budeme inštalovať z repozitára. Uvediem 2 príklady pre distribúciu Fedora a Debian.

 1. Ako prvé je potrebné spustiť terminál
 2. V terminále si prepneme rolu na administrátora a nainštalujeme balíčky z repozitárov
  • Fedora
   [user@localhost ~] $ su
   [root@localhost user] # yum install postgresql
   [root@localhost user] # yum install postgresql-server
   [root@localhost user] # /etc/init.d/postgresql start
   [root@localhost user] # postgresql - setup initdb
  • Debian
   [user@localhost] ~ $ su
   [root@localhost user] # apt-get install postgresql postgresql-client
   [root@localhost user] # /etc/init.d/postgresql start
 3. Posledným krokom je povolenie prístupu ak je zapnutý SElinux avšak to len v tom prípade ak by sme chceli pristupovať k databáze pomocou napríklad PHP.
  [root@localhost user] # setsebool -P httpd_can_network_connect_db on

Zo zdrojového kódu

Inštalovanie databázy zo zdrojového kódu sa využiva vtedy ak nie je k dispozícii inštalátor pre nami používany OS.

 1. Ako prvé si stiahneme zdrojový kód taktiež ako pri stiahnutí inštalátora pre systém Windows z oficiálnych stránok PostgreSQL (http://www.postgresql.org/ftp/source/).
 2. Následne si ako v kroku 1. inštalácie z repozitára spustíme terminál a presunieme sa pomocou príkazu cd do priečinku kam sme stiahli archiv so zdrojovým kódom (v mojom prípade pôjde o priečinok s názvom work ).
 3. Rozbalíme archív:
  [user@localhost work] $ tar xvfz archiv.tar.gz
 4. Presunieme sa do priečinku so zdrojovým kódom (opäť príkazom cd) a inštalujeme pomocou nasledujúcich príkazov:
  [user@localhost postgres] $ ./ configure --with-perl
  [user@localhost postgres] $ make all
  [user@localhost postgres] $ su root
  [root@localhost postgres] # make install
  [root@localhost postgres] # cp contrib/start-scripts/linux /etc/init.d/pgsql
  [root@localhost postgres] # chmod + x/etc/init.d/pgsql
  [root@localhost postgres] # useradd postgres
  [root@localhost postgres] # mkdir/usr/local/pgsql/data
  [root@localhost postgres] # chown postgres/usr/local/pgsql/data

Uvedený príklad predpokladá dostupnosť viacerých vyvojárských nástrojov a prekladačov v systéme kde inštaláciu vykonávame (napr. make, gcc a pod.).

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Príklad paralelného výpočtu v Jave s využitím Fork/Join frameworku

JDK 7 prišlo s novou možnosťou paralelného programovania. Java bola rozšírené o balíček java.util.concurrent v ktorom sa nachádzajú nové triedy ktoré umožňujú jednoduchšie paralelné programovanie nad viac ako jedným (jednovláknovým) jadrom procesora. Hlavné triedy frameworku Fork/Join ktorý uľahčuje paralelné programovanie sú: ForkJoinTask<V> – abstraktná trieda definujúca úlohu ForkJoinPool – trieda riadiaca vykonávanie úloh typu ForkJoinTask<V> RecursiveAction – podtrieda triedy ForkJoinTask<V> určená pre úlohy nevracajúce hodnoty RecursiveTask<V> – podtrieda triedy ForkJoinTask<V> určená pre úlohy vracajúce hodnoty Príklad V príklade bude zotrieďované pole celých čísel troma triediacimi algoritmami (Bubble sort, Selection sort a Insertion sort) so zložitosťou O(n 2 ) . Na lepšiu ukážku budú použité len 2 jadrá procesora čím dosiahneme, že jedna z úloh bude musieť čakať na dokončenie inej. Trieda Main.java : import java.util.ArrayList;

Java - Súčet Listu s objektami BigDecimal

Pri používaní typu BigDecimal som narazil na zaujímavú úlohu a to sčítanie všetkých hodnôt v Liste. Majmä nasledovne definovaný list: List < BigDecimal > listOfBigDecimals = new LinkedList (); 1. spôsob je klasicke preiterovanie celého listu: BigDecimal sum = BigDecimal . ZERO ; for ( BigDecimal number : listOfBigDecimals ) { sum = sum . add ( number ); } 2. spôsobom je využitie stream.reduce() : BigDecimal sum = listOfBigDecimals . stream () . reduce ( BigDecimal . ZERO , BigDecimal :: add ); BONUS: spôsob s použitím reduce() v Kotline : val sum : BigDecimal = listOfBigDecimal . reduce { a , n -> a . add ( n ) }

Formátovanie poznámok pod čiarov v LaTeXe

Najjednoduchšou cestou je použitie hand nastavení z balíčka footmisc . Pre nastavenie odsadenie použijeme voľbu \fotnotemargin nasledovne: \documentclass{article} \usepackage{lipsum} \usepackage[hang]{footmisc} \setlength\footnotemargin{10pt} \begin{document} \null\vfill % iba pre príklad \lipsum*[4]Test\footnote{\lipsum[4]} \end{document} Citované z : http://tex.stackexchange.com/questions/126877/how-can-i-align-a-multiple-line-footnote-text-right-to-the-footnote-mark#126878