Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Java - Súčet Listu s objektami BigDecimal

Pri používaní typu BigDecimal som narazil na zaujímavú úlohu a to sčítanie všetkých hodnôt v Liste. Majmä nasledovne definovaný list: List < BigDecimal > listOfBigDecimals = new LinkedList (); 1. spôsob je klasicke preiterovanie celého listu: BigDecimal sum = BigDecimal . ZERO ; for ( BigDecimal number : listOfBigDecimals ) { sum = sum . add ( number ); } 2. spôsobom je využitie stream.reduce() : BigDecimal sum = listOfBigDecimals . stream () . reduce ( BigDecimal . ZERO , BigDecimal :: add ); BONUS: spôsob s použitím reduce() v Kotline : val sum : BigDecimal = listOfBigDecimal . reduce { a , n -> a . add ( n ) }
Posledné príspevky

Word z HTML v Jave

Tento krátky článok ukazuje ako pomocou knižnice docx4j vytvoriť dokument typu docx (Word). Potrebné knižnice môžeme nájsť na webe Docx4Java.org alebo v centrálnom repozitári mavenu (tuto cestu som si zvolil aj ja). Maven dependency: <dependency> <groupId>org.docx4j</groupId> <artifactId>docx4j</artifactId> <version>6.0.1</version> <type>jar</type> </dependency> <dependency> <groupId>org.docx4j</groupId> <artifactId>docx4j-ImportXHTML</artifactId> <version>6.0.1</version> </dependency> Vzorové použitie Vytvorenie docx dokumentu s jednou tabuľkou: package net.adamjak.tomas.htmltodocx; import java.io.File; import javax.xml.bind.JAXBException; import org.docx4j.convert.in.xhtml.XHTMLImporterImpl; import org.docx4j.openpackaging.exceptions.Docx4JException; import org.docx4j.openpackaging.packages.WordprocessingMLPackage; import org.docx4j.ope

Obnova vymazaných suborov

Mnohokrát som sa stretol s otázkou či je možné obnoviť vymazané súbory na disku, na USB kľúči či na pamäťovej karte. Moja odpoveď je vždy rovnaká: NIE! Áno, ja viem klamať sa nemá ale je to lepšie pre obe strany. Ja sa s tým nemusím hrať a prehľadávať kadejaké staré USB disky a na druhej strane ľudia nie sú sklamaný keď sa mi to nepodarí. Teraz keď vieme, že to ide tak si poďme ukázať jednoduchý spôsob ako sa to dá robiť. Počas ukážky si stiahnem logo softvéru TestDisk ktoré následne vymažem a pokúsim sa ho opäť obnoviť. Použijem na to softvér TestDisk . user@pc:/media/user/USB $ wget http://www.cgsecurity.org/mw/images/Testdisklogo_clear_100.png --2017-02-10 23:03:29-- http://www.cgsecurity.org/mw/images/Testdisklogo_clear_100.png Prevádza sa www.cgsecurity.org (www.cgsecurity.org) na IP adresu... 193.168.50.236 Pripájanie k www.cgsecurity.org (www.cgsecurity.org)|193.168.50.236|:80... pripojené. HTTP požiadavka odoslaná, čakám na odpoveď... 200 OK Dĺžka: 1726 (1,7K) [imag

Príklad paralelného výpočtu v Jave s využitím Fork/Join frameworku

JDK 7 prišlo s novou možnosťou paralelného programovania. Java bola rozšírené o balíček java.util.concurrent v ktorom sa nachádzajú nové triedy ktoré umožňujú jednoduchšie paralelné programovanie nad viac ako jedným (jednovláknovým) jadrom procesora. Hlavné triedy frameworku Fork/Join ktorý uľahčuje paralelné programovanie sú: ForkJoinTask<V> – abstraktná trieda definujúca úlohu ForkJoinPool – trieda riadiaca vykonávanie úloh typu ForkJoinTask<V> RecursiveAction – podtrieda triedy ForkJoinTask<V> určená pre úlohy nevracajúce hodnoty RecursiveTask<V> – podtrieda triedy ForkJoinTask<V> určená pre úlohy vracajúce hodnoty Príklad V príklade bude zotrieďované pole celých čísel troma triediacimi algoritmami (Bubble sort, Selection sort a Insertion sort) so zložitosťou O(n 2 ) . Na lepšiu ukážku budú použité len 2 jadrá procesora čím dosiahneme, že jedna z úloh bude musieť čakať na dokončenie inej. Trieda Main.java : import java.util.ArrayList;

XSLT transformacia v Jave

XSLT ( Extensible Stylesheet Language Transformations ) je jazyk určený na transformovanie XML dokumentov na iné XML dokumenty, alebo iné formáty ako napríklad HTML pre web, obyčajný text alebo do XSL Formatting Objects, ktoré môžu byť zkonvertované do iných formátov, ako napríklad PDF, PostScript, RTF či PNG. Originálny dokument nie je zmenený, namiesto toho sa vytvorí nový dokument na základe už existujúceho. Vstupné dokumenty sú zväčša typu XML, ale môže byt použité čokoľvek, z čoho procesor dokáže zostaviť XQuery a XPath Data Model. [1] V jednoduchom príklade ukazujem XSLT transformaciu pomocou programovacieho jazyka Java. Súbor: library.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <library> <book> <id>1</id> <name>Java 7</name> </book> <book> <id>2</id> <name>Java 8</name> </book> </library> Súbor: library_stylesheet

PostgreSQL - inštalácia a základy

V tomto článku popíšem postup inštalácie PostgreSQL pre rôzne platformy. Microsoft Windows XP a novšie Stiahnite inštalačný program z oficiálnych stránok PostgreSQL ( http://www.postgresql.org/download/windows/ ) Spustite inštalačný program a sledujte pokyny inštalátora. Pozor!!! Ak používate súborový systém FAT32 inštalátor nevytvori systémovú databázu a je potrebné jú následne vytvoriť ručne pomocou príkazu initdb . Príkaz initdb nikdy nespúšťajte ako administrátor Chybne ak je užívateľ administráto C:\PostgreSQL\bin > initdb -D ../data The program " postgres " is needed by initdb but was not found in the same directory as "C:\PostgreSQL\bin /initdb". Check your installation . Správne: C:\PostgreSQL\bin > runas /user:postgres "c:/postgresql/bin/initdb -D C:/PostgreSQL/data" alebo C:\PostgreSQL\bin > runas /user:postgres "c:/postgresql/bin/initdb -D C:/PostgreSQL/data -E UTF -8" V prípade, že reinštalujete postgresql a z

Formátovanie poznámok pod čiarov v LaTeXe

Najjednoduchšou cestou je použitie hand nastavení z balíčka footmisc . Pre nastavenie odsadenie použijeme voľbu \fotnotemargin nasledovne: \documentclass{article} \usepackage{lipsum} \usepackage[hang]{footmisc} \setlength\footnotemargin{10pt} \begin{document} \null\vfill % iba pre príklad \lipsum*[4]Test\footnote{\lipsum[4]} \end{document} Citované z : http://tex.stackexchange.com/questions/126877/how-can-i-align-a-multiple-line-footnote-text-right-to-the-footnote-mark#126878