Preskočiť na hlavný obsah

Word z HTML v Jave

Tento krátky článok ukazuje ako pomocou knižnice docx4j vytvoriť dokument typu docx (Word).

Potrebné knižnice môžeme nájsť na webe Docx4Java.org alebo v centrálnom repozitári mavenu (tuto cestu som si zvolil aj ja).

Maven dependency:

<dependency>
  <groupId>org.docx4j</groupId>
  <artifactId>docx4j</artifactId>
  <version>6.0.1</version>
  <type>jar</type>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.docx4j</groupId>
  <artifactId>docx4j-ImportXHTML</artifactId>
  <version>6.0.1</version>
</dependency>

Vzorové použitie

Vytvorenie docx dokumentu s jednou tabuľkou:

package net.adamjak.tomas.htmltodocx;

import java.io.File;
import javax.xml.bind.JAXBException;
import org.docx4j.convert.in.xhtml.XHTMLImporterImpl;
import org.docx4j.openpackaging.exceptions.Docx4JException;
import org.docx4j.openpackaging.packages.WordprocessingMLPackage;
import org.docx4j.openpackaging.parts.WordprocessingML.NumberingDefinitionsPart;

public class Main {

  private static final String HTML_CODE = "<html><head></head><body><h2>HTML Table</h2><table><tr><th>Company</th><th>Contact</th><th>Country</th></tr><tr><td>Alfreds Futterkiste</td><td>Maria Anders</td><td>Germany</td></tr><tr><td>Centro comercial Moctezuma</td><td>Francisco Chang</td><td>Mexico</td></tr><tr><td>Ernst Handel</td><td>Roland Mendel</td><td>Austria</td></tr><tr><td>Island Trading</td><td>Helen Bennett</td><td>UK</td></tr><tr><td>Laughing Bacchus Winecellars</td><td>Yoshi Tannamuri</td><td>Canada</td></tr><tr><td>Magazzini Alimentari Riuniti</td><td>Giovanni Rovelli</td><td>Italy</td></tr></table></body></html>";
  private static final String USER_DIR = System.getProperty("user.dir");
  private static final File OUTPUT_FILE = new File(USER_DIR + "/output.docx");

  public static void main(String[] args) throws Docx4JException, JAXBException {
    WordprocessingMLPackage wordMLPackage = WordprocessingMLPackage.createPackage();

    NumberingDefinitionsPart ndp = new NumberingDefinitionsPart();
    wordMLPackage.getMainDocumentPart().addTargetPart(ndp);
    ndp.unmarshalDefaultNumbering();

    XHTMLImporterImpl xHTMLImporter = new XHTMLImporterImpl(wordMLPackage);

    wordMLPackage.getMainDocumentPart().getContent().addAll(xHTMLImporter.convert(HTML_CODE, null));
    wordMLPackage.save(OUTPUT_FILE);
  }
}

Zdroje:

[1] https://www.docx4java.org/trac/docx4j
[2] https://github.com/plutext/docx4j-ImportXHTML/blob/master/src/samples/java/org/docx4j/samples/ConvertInXHTMLDocument.java

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Príklad paralelného výpočtu v Jave s využitím Fork/Join frameworku

JDK 7 prišlo s novou možnosťou paralelného programovania. Java bola rozšírené o balíček java.util.concurrent v ktorom sa nachádzajú nové triedy ktoré umožňujú jednoduchšie paralelné programovanie nad viac ako jedným (jednovláknovým) jadrom procesora. Hlavné triedy frameworku Fork/Join ktorý uľahčuje paralelné programovanie sú: ForkJoinTask<V> – abstraktná trieda definujúca úlohu ForkJoinPool – trieda riadiaca vykonávanie úloh typu ForkJoinTask<V> RecursiveAction – podtrieda triedy ForkJoinTask<V> určená pre úlohy nevracajúce hodnoty RecursiveTask<V> – podtrieda triedy ForkJoinTask<V> určená pre úlohy vracajúce hodnoty Príklad V príklade bude zotrieďované pole celých čísel troma triediacimi algoritmami (Bubble sort, Selection sort a Insertion sort) so zložitosťou O(n 2 ) . Na lepšiu ukážku budú použité len 2 jadrá procesora čím dosiahneme, že jedna z úloh bude musieť čakať na dokončenie inej. Trieda Main.java : import java.util.ArrayList;

XSLT transformacia v Jave

XSLT ( Extensible Stylesheet Language Transformations ) je jazyk určený na transformovanie XML dokumentov na iné XML dokumenty, alebo iné formáty ako napríklad HTML pre web, obyčajný text alebo do XSL Formatting Objects, ktoré môžu byť zkonvertované do iných formátov, ako napríklad PDF, PostScript, RTF či PNG. Originálny dokument nie je zmenený, namiesto toho sa vytvorí nový dokument na základe už existujúceho. Vstupné dokumenty sú zväčša typu XML, ale môže byt použité čokoľvek, z čoho procesor dokáže zostaviť XQuery a XPath Data Model. [1] V jednoduchom príklade ukazujem XSLT transformaciu pomocou programovacieho jazyka Java. Súbor: library.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <library> <book> <id>1</id> <name>Java 7</name> </book> <book> <id>2</id> <name>Java 8</name> </book> </library> Súbor: library_stylesheet

Java - Súčet Listu s objektami BigDecimal

Pri používaní typu BigDecimal som narazil na zaujímavú úlohu a to sčítanie všetkých hodnôt v Liste. Majmä nasledovne definovaný list: List < BigDecimal > listOfBigDecimals = new LinkedList (); 1. spôsob je klasicke preiterovanie celého listu: BigDecimal sum = BigDecimal . ZERO ; for ( BigDecimal number : listOfBigDecimals ) { sum = sum . add ( number ); } 2. spôsobom je využitie stream.reduce() : BigDecimal sum = listOfBigDecimals . stream () . reduce ( BigDecimal . ZERO , BigDecimal :: add ); BONUS: spôsob s použitím reduce() v Kotline : val sum : BigDecimal = listOfBigDecimal . reduce { a , n -> a . add ( n ) }