Preskočiť na hlavný obsah

XSLT transformacia v Jave

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) je jazyk určený na transformovanie XML dokumentov na iné XML dokumenty, alebo iné formáty ako napríklad HTML pre web, obyčajný text alebo do XSL Formatting Objects, ktoré môžu byť zkonvertované do iných formátov, ako napríklad PDF, PostScript, RTF či PNG.

Originálny dokument nie je zmenený, namiesto toho sa vytvorí nový dokument na základe už existujúceho. Vstupné dokumenty sú zväčša typu XML, ale môže byt použité čokoľvek, z čoho procesor dokáže zostaviť XQuery a XPath Data Model.[1]

V jednoduchom príklade ukazujem XSLT transformaciu pomocou programovacieho jazyka Java.

Súbor: library.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<library>
  <book>
    <id>1</id>
    <name>Java 7</name>
  </book>
  <book>
    <id>2</id>
    <name>Java 8</name>
  </book>
</library>

Súbor: library_stylesheet.xsl

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <meta charset="utf-8" />
      </head>
      <body>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>Id</th>
              <th>Name</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <xsl:apply-templates />
          </tbody>
        </table>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="book">
    <tr>
      <td><xsl:apply-templates select="id" /></td>
      <td><xsl:apply-templates select="name" /></td>
    </tr>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="id">
    <xsl:value-of select="."/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="name">
    <xsl:value-of select="."/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Súbor: Transformation.java

import org.w3c.dom.Document;
import org.xml.sax.SAXException;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Transformation
{
  public static void main(String[] args) throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException, TransformerException
  {
    File xmlFile = new File(args[0]);
    File styleSheetFile = new File(args[1]);

    DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
    Document document = builder.parse(xmlFile);

    StreamSource streamSource = new StreamSource(styleSheetFile);
    Transformer transformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer(streamSource);

    DOMSource source = new DOMSource(document);
    StreamResult result = new StreamResult(System.out);
    transformer.transform(source, result);
  }
}

Kompilácia a spustenie príkladu

user@ntb: ~ $ cd xslt
user@ntb: xslt $ ls -l
total 9.0K
-rwxr-xr-x+ 1 user users 1.7K Aug 21 18:06 Transformation.java
-rwxr-xr-x+ 1 user users 210 Aug 21 17:23 library.xml
-rwxr-xr-x+ 1 user users 1.1K Aug 21 17:23 library_stylesheet.xsl
user@ntb: xslt $ javac Transformation.java
user@ntb: xslt $ ls -l
total 13K
-rwxr-xr-x+ 1 user users 1.5K Aug 21 18:11 Transformation.class
-rwxr-xr-x+ 1 user users 1.7K Aug 21 18:06 Transformation.java
-rwxr-xr-x+ 1 user users 210 Aug 21 17:23 library.xml
-rwxr-xr-x+ 1 user users 1.1K Aug 21 17:23 library_stylesheet.xsl
user@ntb: xslt $ java Transformation library.xml library_stylesheet.xsl
<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Id</th><th>Name</th>
</tr>
</thead>
<tbody>

<tr>
<td>1</td><td>Java 7</td>
</tr>

<tr>
<td>2</td><td>Java 8</td>
</tr>

</tbody>
</table>
</body>
</html>
user@ntb: xslt $

[1] https://www.w3.org/standards/xml/transformation

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Ako previesť .mp3 súbor do .wav v Linuxe

Počas Vianočných sviatkov som skúmal ako previesť pesničky ktoré mám v počítači vo formáte MP3 do formátu audio CD ktorý by bez problémov načítala aj moja postaršia veža. Samozrejme našiel som veľa spôsobov avšak asi najjednoduchším bol veľmi jednoduchý shell skript. Inštalácia je veľmi jednoduchá: # Ubuntu sudo apt-get install mpg123 # Fedora yum install mpg123 Používať tento shell skript sa dá dvoma spôsobmi. Buď budete prevádzať každý MP3 súbor samostatne pomocou tohto príkazu: mpg123 -w vystup.wav vstup.mp3 Alebo využijete jednoduchú funkciu ktorú vložíte do súboru .bashrc v vašom koreňovom adresári. mp3towav(){      [[ $# -eq 0 ]] && { echo "mp3wav mp3file"; exit 1; }      for i in "$@"      do           # create .wav file name           local out="${i%/*}.wav"           [[ -f "$i" ]] && { echo -n "Processing ${i}..."; mpg123 -w           "${out}" "$i" &>/dev/null && echo "don

Ako zálohovať všetky Postgre databázy naraz

Už dlhšiu dobu som si lámal hlavu ako zálohovať všetky PostgreSQL databázy v jednom kroku tak aby som to nemusel robiť po jednej. Na internete som našiel jedného chlapíka ktorý práve o tomto blogoval a ukázal tam aj riešenie. Riešením tohto problému je jednoduchý shell skript ktorý zavolá root databázy (zväčša postgres). A tento skript vytvorí z každej databázy súbor s príponou .backup. Shell skript ktorý som spomínal v mojom prípade nazvaný pg-backup-all-db.sh. #!/bin/sh # Posrgres executables CMD_PSQL=/usr/bin/psql CMD_DUMP=/usr/bin/pg_dump # prefix for backup filenames NAME_PREFIX=`date +%F` # directory where to save the database backup NAME_BACKUP_DIR=/srv/www/pgbackup/data # age of the older file to keep (in days) NB_DAYS_TO_KEEP=7 # Start backuping Databases=`$CMD_PSQL -tq -d template1 -c "select datname from pg_database"` echo "Starting backup of all databases..." for current_db in `echo $Databases`  do   if [ "$current_db" != "template0&qu

Java - Súčet Listu s objektami BigDecimal

Pri používaní typu BigDecimal som narazil na zaujímavú úlohu a to sčítanie všetkých hodnôt v Liste. Majmä nasledovne definovaný list: List < BigDecimal > listOfBigDecimals = new LinkedList (); 1. spôsob je klasicke preiterovanie celého listu: BigDecimal sum = BigDecimal . ZERO ; for ( BigDecimal number : listOfBigDecimals ) { sum = sum . add ( number ); } 2. spôsobom je využitie stream.reduce() : BigDecimal sum = listOfBigDecimals . stream () . reduce ( BigDecimal . ZERO , BigDecimal :: add ); BONUS: spôsob s použitím reduce() v Kotline : val sum : BigDecimal = listOfBigDecimal . reduce { a , n -> a . add ( n ) }